Batch Watermark

เกี่ยวกับเรา

Batch Watermark เริ่มต้นในปี 2019 เพื่อให้ภาพถ่ายลายน้ำทำได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่มีการอัปโหลดรูปภาพที่ใช้ ทั้งหมดนี้ประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ นั่นคือวิธีที่เราทั้งสะดวกและรวดเร็วBatchWatermark.com is owned & operated by Wruff Pty Ltd, an Australian company. Some parts of BatchWatermark.com use open source software. See details.