Kéo và thả hình ảnh đây!
HOẶC

Hình mờ hàng loạt ảnh.

   100% miễn phí
   Ăn cắp ảnh khó khăn hơn
   Thêm văn bản vào hình ảnh
   Hình mờ hình ảnh
   Hình mờ nửa trong suốt
   Xử lý hàng loạt
   Không cần đăng ký